REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy („Sklep”) działający pod adresem: www.vokato.com prowadzony przez spółkę Vokato Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Rokitkach 83 – 112, ul. Tczewska 35, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku) pod numerem KRS 0000662950 NIP: 593-260-64-07 REGON: 366569044, adres e – mail: info@vokato.com („Spółka”) . Spółka prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu („Regulamin”).

2. Kupujący może kontaktować się ze Spółką pod adresem korespondencyjnym:

Rokitki 83-112, ul. Tczewska 35 lub pod adresem poczty elektronicznej: info@vokato.com lub pod numerem telefonu: +48 782 114 320

3. Ceny wszystkich widocznych na stronie Sklepu towarów są cenami brutto.

4. Informacje na stronie Sklepu stanowią wyłącznie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w Sklepie składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych na stronie Sklepu. Cena oraz opis towaru stają się wiążące dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Spółkę do realizacji poprzez zmianę statusu zamówienia na „przyjęte do realizacji”.

5. Spółka oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są nowe oraz objęte są gwarancją Spółki.

6. Regulacje dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym Regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§2
Tryb składania zamówienia i prawo odstąpienia od umowy

1. Zamówienia w Sklepie można dokonywać:

- poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu,

- telefonicznie – dzwoniąc pod numer +48 782 114 320 (koszt rozmowy według aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego), w dniach poniedziałek-piątek w godzinach od 8 do 17.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail: info@vokato.com

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego danych umożliwiających jego weryfikację oraz weryfikację odbiorcy towaru, w szczególności: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu dostawy towaru oraz adresu e-mail Kupującego i jego telefonu kontaktowego.

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Spółkę drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przez Spółkę przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 30 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres: Vokato Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Rokitki 83–112, ul. Tczewska 35, może to także zrobić drogą mailową na adres zwroty@vokato.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór znajdą Państwo w dziale "Reklamacje i zwroty", jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Spółka prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Spółka zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: Vokato Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Rokitki 83–112, ul. Tczewska 35 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Spółkę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 30 dni.

8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.

9. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar w stanie kompletnym oraz zobowiązany jest należycie ten towar zabezpieczyć we czasie transportu zwrotnego, tak aby towar nie został uszkodzony. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Spółce za co Kupujący ponosi odpowiedzialność przysługuje Spółce prawo dochodzenia od Kupującego odszkodowania na zasadach przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa w tym prawo obniżenia zwracanej ceny za towar o wartość ubytku wartości rynkowej towaru.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 14 ustawy o prawach konsumenta, tj. w przypadku umów:

1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych nie dostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie;

14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta

§3
Płatności

1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Spółki.

2. W Sklepie istnieją różne formy płatności: pobranie, przelew, gotówka, płatność kartą, płatność elektroniczna, raty i dodatkowo są one dostępne i widoczne na stronie internetowej Sklepu w zakładce "Formy płatności".

3. Momentem zapłaty przy płatności przelewem jest chwila uznania rachunku bankowego Spółki całą kwotą wynikająca z zamówienia, przy płatności karta płatniczą/kredytową moment pozytywnej autoryzacji karty płatniczej/kredytowej jeżeli płatność dokonywana jest w siedzibie Spółki oraz chwila zapłaty w kasie Spółki przy płatności gotówką w siedzibie Spółki.

4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić całość ceny, będącą wynikiem ceny zakupu towaru powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

5. Koszty transportu określone są na stronie internetowej Sklepu indywidualnie dla każdego towaru.

6. Zapłata kompletnej ceny (w tym ceny dostawy za towar) jest warunkiem wydania towaru Kupującemu.

§4
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem wewnętrznego transportu Spółki, firm wysyłkowych ubezpieczoną przesyłką (np. firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru Kupującemu lub upoważnionej przez niego osobie w siedzibie Spółki.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej lub kredytowej termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Spółki.

4. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronie internetowej Sklepu oraz zostaje każdorazowo potwierdzony z Kupującym przy składaniu Zamówienia.

5. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. Koszt dostawy towarów widoczny jest podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu w potwierdzeniu realizacji zamówienia.

6. W momencie przyjęcia/odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od momentu przyjęcia/odbioru towaru, towar staje się własnością Kupującego.

7. Dostawa jest darmowa dla wybranych produktów.

§5
Gwarancja

1. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją Spółki („Gwarant”).

2. Czas trwania gwarancji udzielonej Kupującemu to 24 m-ce a w przypadku przedsiębiorców, dla których zakup ma charakter zawodowy okres gwarancji wynosi 12 m-cy.

3. Spółka wydaje Kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument zakupu tj. paragon lub Faktura Vat (podstawa do korzystania z uprawnień gwarancyjnych) oraz dokument gwarancji.

4. Regulamin sklepu wraz z dokumentem gwarancji określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

5. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

§6
Rękojmia, rękojmia konsumencka

1. Jeżeli przy sprawdzeniu towaru przy kurierze Kupujący stwierdzi, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może: 

- skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych (dotyczy towarów objętych gwarancją, co do których wydano dokument gwarancji),

- złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową lub rękojmi konsumenckiej, jeśli znajdują do niego zastosowanie regulacje odnośnie ochrony konsumentów.

2. W przypadku, w którym Kupującym jest przedsiębiorca, do którego zastosowania nie znajdują przepisy o ochronie praw konsumenta. regulacja odpowiedzialności Spółki za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

3. W przypadku korzystania z Klienta z uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową lub rękojmi konsumenckiej, Kupujący wypełnia formularz reklamacyjny dostępny pod działem "Reklamacja i zwroty" i powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe oraz załączyć dowód zakupu towaru w postaci paragonu fiskalnego albo faktury, a w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego – powinien złożyć do Spółki wypełniony dokument gwarancyjny.

4. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji bądź niezgodności towaru z umową lub rękojmi konsumenckiej, odbywa się na zlecenie Kupującego i na koszt Sprzedającego za pośrednictwem wybranego przez Sprzedającego przewoźnika chyba, że Spółka i Kupujący uzgodnią inny sposób na ustalenie istnienia i rodzaju zgłaszanych przez Kupującego wad.

5. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.

6. Sprzedający odpowiada z tytułu niezgodności towaru z umową jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 43 § 1 ustawy o ochronie praw konsumenta).

7. W przypadku, w którym Kupującym jest konsument lub przedsiębiorca, do którego zastosowanie znajdują przepisy o ochronie praw konsumenta regulacja odpowiedzialności Spółki za wady rzeczy zawarta jest w przepisach Rozdziału 5a ustawy z 30 maja 2014 t. o prawach konsumenta.

1) Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

2) Spółka może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Spółka może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Spółki. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Spółki, może ona odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

3) Spółka dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie (nie dłuższym niż 14 dni) od chwili, w której Spółka została poinformowana przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Spółka.

4) Konsument udostępnia Spółce towar podlegający naprawie lub wymianie. Spółka odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

5) W przypadkach przewidzianych w/w ustawą konsument, oświadczenie o obniżeniu ceny lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć w przypadku gdy:

1. Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie;

2. Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową;

3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o ochronie praw konsumenta;

5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

8. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub (jeśli kupujący jest konsumentem) Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego albo o mediację przed tym sądem.

9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub zawartości należy w obecności kuriera spisać protokół szkody niezbędny do złożenia reklamacji w firmie kurierskiej. Wypełniony dokument należy przesłać w ciągu 7 dni od dostawy na adres zwroty@vokato.com wraz z opisem sytuacji oraz uszkodzeń. Niedotrzymanie powyższych warunków może skutkować odrzuceniem reklamacji z tytułu uszkodzenia – powyższe dotyczy w szczególności wad jawnych przesyłki wynikających z uszkodzeń wynikłych z transportu czy pakowania.

§7
Opinie

1. Kupujący ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie.

2. Sklep prowadzi weryfikację wystawianych i publikowanych opinii w ten sposób, że wystawcą opinii może być tylko zalogowany użytkownik będący równocześnie osobą, która zakupiła opiniowany towar i otrzymała od sklepu odpowiedni link konieczny do wystawienia opinii. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sama Spółka ani jej pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

3. Spółka po dokonanych zakupach w Sklepie wysyła do Kupującego wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Spółki dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Spółka ponawia wysyłkę zaproszenia.

4. Opinia może być wystawiona jedynie przez Kupującego, który dokonał zakupów w Sklepie.

5. Wystawione przez Kupującego opinie są publikowane przez Spółkę w Sklepie oraz wizytówce TrustMate.io.

6. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Kupującego do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Spółki, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Spółki lub osób trzecich.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów w szczególności zdjęć i opisów towarów publikowanych na stronie internetowej Sklepu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

§9
Postanowienia końcowe

1. Regulamin umieszczony jest  na stronie internetowej Sklepu.

2. Spółka zastrzega, że umieszczone na stronach Sklepu zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego ich wyglądu ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia lub ze względu na naturalne cechy użytych materiałów naturalnych (odcień, rysunek, struktura).

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym w zgodzie.

5. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym Sklepu: https://vokato.com/content/1-regulamin oraz w wersji pisemnej w siedzibie Spółki w Rokitkach 83 – 112, ul. Tczewska 35.

6. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany będą publikowane w postaci tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu wraz ze szczegółową informacją o zmianach. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 3 (trzech) dni od chwili udostępnienia nowego ujednoliconego zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i dotyczyć one będą nowych zamówień złożonych po wejście w życie Regulaminu.

7. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

8. Postanowienia Regulaminu obowiązują od dnia 01.01.2023 roku.